Privacyverklaring

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacyverklaring’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons-) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.

Algemene informatie

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op de onderstaande link:
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

Wie zijn we?

Ondernemingen Chiropractor Tom Michielsen (1) en Chiropractor Frans Wauters (2) zijn een praktijk voor chiropraxie. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om de uitvoering van de overeenkomst en de leveringen op een efficiënte manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

 • (1)
 • Tom Michielsen
 • Steenweg op Merksplas 30-1 – 2300 TURNHOUT
 • Turnhoutsebaan 119-02 – 2400 MOL
 • info@rugbeweging.be
 • 014-41 67 25 en 014-31 69 26
 • (2)
 • Frans Wauters
 • Steenweg op Merksplas 30-1 – 2300 TURNHOUT
 • Dr. Van de Perrestraat 130 – 2440 GEEL
 • info@rugbeweging.be
 • 014-41 67 25 en 014-58 15 13

Uw gegevens en de verwerking ervan

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening als chiropractors.

Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen;

 • Ter controle van de identiteit van de te behandelen patiënt;
 • het op de hoogte brengen en houden van de beheerder van het medische dossier van de patiënt, in de meeste gevallen de eigen huisarts;
 • sporadische informatieve mails met betrekking tot de praktijk.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

 • omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
 • omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
 • omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn.

Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen. De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie.

Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit en is vastgelegd in de ziekenhuiswet (art. 25 Ziekenhuiswet en art. 6 KB 15 december 1987).

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

Indien gebruik makend van Google Analytics

Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens omvatten het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website doorverwezen heeft. Deze statistieken gebruiken we om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. Op basis daarvan kunnen wij onze website optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn compleet anoniem.

Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen (met in acht name van de bewaartermijn zoals hierboven beschreven) door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres: GDPR@rugbeweging.be.

U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres: GDPR@rugbeweging.be.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres: GDPR@rugbeweging.be.

Update: 25 mei 2018